Casa de Pensii Sectorială

Informații utile pentru pensionarii MAI


Comunicat privind acordarea ajutorului de deces ( descarcă fişier în format "pdf" )

COMUNICATE ( descarcă fişier în format "pdf" )

ANUNȚ ( descarcă fişier în format "pdf" )

Titlu articol - paragraf

În Ţara Românească şi 1 ianuarie 1832 în Moldova odată cu întrarea în vigoare a Regulamentului Organic, apare pentru prima dată denumirea Ministerul Treburilor din Lăuntru, Ministerul de Interne de mai târziu, care era însarcinat cu conducerea administraţiei generale a ţării, realizarea ordinii interne şi siguranţei statului, precum şi coordonarea unor importante sectoare de activitate socială şi economică

Legislație

LEGE privind pensiile militare de stat    ( descarcă fişier în format "pdf" )

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare    ( descarcă fişier în format "pdf" )

ORDIN nr. 31 din 12 februarie 2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat    ( descarcă fişier în format "pdf" )

HOTĂRÂRE nr. 146 din 10 martie 2016 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Întrebări frecvente

   ( descarcă fişier în format "pdf" )

Contact direct cu un operator

Telefon: 021.26.48.505

Contact email

Adresa de corespondență

Adresă: Strada George Georgescu nr.3, sector 4, Bucureşti, cod postal 040131


Conducere

Director, chestor de poliţie Lucian-Ioan MUNTEAN   

Director adjunct comisar șef de poliţie Sebastian GUSTAI   

Prezentare

Casa de Pensii Sectorială este organul tehnic de specialitate care administrează la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, sistemul public de pensii din România pentru cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, precum şi pentru cadrele militare trecute în rezervă, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărarii, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condiţiile legii.

Atribuţii

asigură aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale, la nivelul M.A.I.;

controlează modul în care unităţile care au calitatea de ordonatori de credite, respectă dispoziţiile legale privind întocmirea şi transmiterea / depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, precum şi termenele de transmitere / depunere;

stabileşte drepturile de asigurări sociale prevăzute de lege şi emite decizii de pensie pe care le comunică solicitanţilor, în termenele prevăzute de lege;

asigură evidenţa contribuabililor la sistemul public de pensii pentru asiguraţii din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, pentru care Casa de pensii sectorială stabileşte drepturile de pensii şi de asigurări sociale, potrivit legii;

asigură evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale la nivelul instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în cazul asiguraţilor pentru care Casa de pensii sectorială stabileşte drepturile de pensii şi de asigurări sociale, potrivit legii;

organizează activitatea privind stabilirea şi plata contribuţiilor pentru fondurile de pensii administrate privat, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti în litigiile în care sunt parte ca urmare a aplicării dispoziţiilor legale incidente domeniului de activitate, cu modificările şi completările ulterioare;

aplică prevederile convenţiilor internaţionale de asigurări sociale, la care România este parte, precum şi ansamblul reglementărilor comunitare şi dezvoltă relaţii cu organisme similare în domeniul asigurărilor sociale din alte ţări, în limita competenţelor prevăzute de lege;

fundamentează şi elaborează propunerile care vor sta la baza elaborării proiectului bugetului de stat şi a celui al asigurărilor sociale de stat;

organizează modul de stabilire şi de plată a drepturilor de pensii şi a altor drepturi de asigurări sociale finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi a celor finanţate de la bugetul de stat, conform legii;

transmite, lunar, la domiciliul beneficiarilor din România prin Compania Naţională „Poşta Română” – S.A., taloanele de pensii;

achită ajutorul de deces, în termen de 24 de ore de la solicitare, în cazul decesului pensionarului aflat în evidenţele proprii, respectiv în cazul unui membru de familie al acestuia, care nu era asigurat la data decesului, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului unităţii;

constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de lege în domeniul de activitate prin propriile organe de control.

Informaţii utile

Anunț - Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. va desfășura activități de actualizare a drepturilor de pensie

Buletin de informare - Comunicat privind pensiile militare de stat

Buletin de informare - Casa de Pensii Sectorială a MAI – Informaţii privind virarea pensiei în cont bancar

Buletin de informare - Casa de Pensii Sectorială a MAI – Informaţii privind acordarea pensiilor M.A.I.

Buletin de informare - Casa de Pensii Sectorială a MAI – Noile dispoziţii legale privind pensionarii MAI ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 1 ianuarie 2011

Buletin de informare - Casa de Pensii Sectorială a MAI – Precizări referitoare la acordarea biletelor de tratament

Buletin de informare - Casa de Pensii Sectorială a MAI – Precizări referitoare la contribuţia la fondul pentru pensia suplimentară cu 2%, 3%, 5%.   

Buletin de informare - Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. va achita integral diferenţele rezultate în procesul de revizuire a pensiilor în luna noiembrie 2012, împreună cu plata drepturilor băneşti aferente acestei luni.  

  Buget 2013 - Casa de Pensii Sectorială a M.A.I.  

  Cerere - privind acordarea pensiei pentru limitã de vârstã/pensiei anticipate/pensiei anticipate parţiale  

  Cerere - pentru acordarea pensiei de invaliditate  

  Cerere - pentru alegerea perioadei de 6 luni consecutive  

  Cerere - pentru restituirea diferenţelor dintre cuantumurile pensiei cuvenite lunii decembrie 2010 ...

  Cerere - pentru acordarea pensiei de urmaş  

  Condiţii - de acordarea pensiei de urmaş  

  Declaraţie - componentă a Anexei nr. 3  

  Cerere - pentru acordarea ajutorului de deces  

  Cerere - pentru plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat  

  Cerere tip - pentru primire în audienţă  

  Program - lucru cu publicul  

Începând cu luna ianuarie 2014, Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. va achita drepturile de pensie calculate în raport de valoarea punctului de pensie în vigoare de la data de 01.01.2014 (790,7).
Pentru pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, indemnizaţiile de însoţitor se vor achita în cuantum egal cu 80% din valoarea unui punct de pensie, respectiv 633 lei.